Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s přihlášením dítěte na kurz dětského divadla v období školní roku 2019/2020.

Organizátorem kurzů Dětského divadla je Spolek Líheň se sídlem Bartoškova 1411/20, 140 00, Praha 4 - Nusle, IČO 08178461, zastoupená Veronikou Krištofovou.

Vámi uvedené informace Spolek Líheň zpracována z tohoto důvodu: 

  • Jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce), e-mail na rodiče, mobil na rodiče jsou zpracovávány z důvodu splnění zákonné povinnosti, která vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 (dále jen GDPR) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (§§ 2326 a násl. občanského zákoníku), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Dále Vám sdělujeme, že máte právo požadovat od Spolku Líheň přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Spolek Líheň při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.


Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou je Spolek Líheň povinnen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Spolek Líheň nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.